Members

Alumni

 • Thomas Cohn (BSE, CSE & BS, Honors Mathematics, 2022)
 • Zheming Zhou (PhD, Robotics, 2021)
 • Chao Chen(MS, Robotics, 2021)
 • Karthik Desingh (PhD, CSE, 2020)
 • Zhen Zeng(PhD, ECE, 2020)
 • Zhiqiang Sui (PhD, CSE, 2020)
 • Haonan Chang (MS, ECE Robotics, 2020)
 • Ning Xu (MS, ECE Robotics, 2020)
 • Henry Kim (MS, Robotics, 2020)
 • Maithili Patel (MS, Mech, 2019)
 • Tianyang Pan (MS, ECE Robotics, 2019)
 • Shiyang Lu (MS 2019)
 • Kevin French(MS, Robotics, 2018)
 • Jill Meyerson (MS, IoE, 2018)
 • Irina Klissourova
 • Jordan Lee
 • Jiatao Fan
 • Chandana Neerukonda
 • Qingyu Chen
 • Nathan Moos
 • Troy McMahon
 • Zhefan Ye
 • Tigist Diriba
 • Verse Chow
 • Tom Groechel